Interfaith and Jewish Weddings, Bar/Bat Mitzvah, Intro to Judaism

205-870-1883

DeepSouthRabbi@gmail.com Torah Tuesday every Tuesday 9 am Facebook Live

Torah Tuesday

KI Tisa

Titzaveh

Terumah

Chanukah

Vayeshev

Vayishlach


Vayetzei

Toldot

Vayera

Lech Lecha

Noach

Bereshit

Yom Kipppur

Rosh Hashanah 

Nitzavim

Ki Tavo

Ki Tetze

Shoftim

Re’eh

Vaetchanan