Interfaith and Jewish Weddings, Bar/Bat Mitzvah, Intro to Judaism

205-870-1883

Deep South Rabbi

DeepSouthRabbi@gmail.com Facebook Live every Tues 9 am for Torah Tuesday

DeepSouthRabbi@gmail.com Facebook Live every Tues 9 am for Torah Tuesday

DeepSouthRabbi@gmail.com Facebook Live every Tues 9 am for Torah TuesdayDeepSouthRabbi@gmail.com Facebook Live every Tues 9 am for Torah Tuesday

Torah Tuesday

KI Tisa

Titzaveh

Terumah

Chanukah

Vayeshev

Vayishlach


Vayetzei

Toldot

Vayera

Lech Lecha

Noach

Bereshit

Yom Kipppur

Rosh Hashanah 

Nitzavim

Ki Tavo

Ki Tetze

Shoftim

Re’eh

Vaetchanan