Interfaith and Jewish Weddings, Bar/Bat Mitzvah, Intro to Judaism

205-870-1883

Deep South Rabbi

DeepSouthRabbi@gmail.com

Torah tuesday

Yom Kipppur

Rosh Hashanah 

Nitzavim

Ki Tavo

Ki Tetze

Shoftim

Re’eh

Vaetchanan

Devarim

Matot

Balak

Chukat

Beha’alotcha

Sh’lach

Korach

Naso

Bamdibar

Bechukotai

Yom HaShoah